top of page

Persondatapolitik

For P.C. Ibsens Sønners Legat

 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan P.C. Ibsens Sønners Legat behandler
personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Den juridiske person, der er ansvarlig for behandlingen personoplysningerne, er:

 

P.C. Ibsens Sønners Legat

CVR: 11990010

Callisensvej 2, 2.,

2900 Hellerup

 

E-mail: p.c.ibsen@mail.dk

Telefon: +45 39 62 50 06

 

Persondatapolitikken varetages af legatets direktør: Thomas Bang

E-mail: p.c.ibsen@mail.dk

Telefon: +45 27 27 61 60

 

Beskrivelse af behandlingen

 

Formål:

Formålet med behandlingen af oplysninger er at vurdere, hvorvidt ansøgeren lever op til krav i legatets vedtægter for at kunne modtage legat fra P. C. Ibsens Sønners Legat, samt at opretholde en oversigt over ansøgere og legatmodtagere med henblik på at kunne dokumentere over for Erhvervsstyrelsen, at uddeling af legater sker i overensstemmelse med fondens vedtægter, og for at kunne dokumentere over for SKAT, hvem der har modtaget legatet.

Markedsføring:

Ansøgere og legatmodtageres personoplysninger anvendes ikke til markedsføringsmæssige formål.

 

Kategorier af personer, hvis oplysninger behandles:

P.C. Ibsens Sønners Legat behandler oplysninger om følgende kategorier af personer:

 • Ansøgere

 • Legatmodtagere

 • Tidligere legatmodtagere

 

Kategorier af personoplysninger.

P.C. Ibsens Sønners Legat behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 

Almindelige oplysninger:

 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer

 • CPR-nummer

 • Civilstand

 • Beskæftigelsesstatus

 • Indtægtsforhold

 • Formueforhold

 • Tidligere beskæftigelse

 • Boligforhold

 

Følsomme oplysninger:

 • Religiøs overbevisning

 • Helbredsoplysninger, hvis de oplyses og er af betydning for beskæftigelses- og indtægtsforhold

 

Kilder:

P.C. Ibsens Sønners Legat indsamler alene oplysninger direkte fra de personer, hvis oplysninger behandles.

 

Behandlingsgrundlag:

Behandling af personoplysninger som beskrevet ovenfor er blandt andet baseret på følgende retlige grundlag, i persondataforordningen:

 

 • Artikel 6, stk. 1(a) og artikel 9, stk. 2(a) (udtrykkeligt samtykke)

 • Artikel 6, stk. 1(c) (behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler P.C. Ibsens Sønners Legat)

Videregivelse af oplysninger:

Videregivelse af oplysninger sker alene til SKAT samt til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med eventuelle kontrolbesøg. Desuden vil P. C. Ibsens Sønners Legats statsautoriserede revisor kunne foretage stikprøvekontrol.

 

Opbevaring af oplysninger:

Oplysningerne opbevares, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og herefter så længe, der tildeles støtte.

Oplysninger om tidligere legatmodtagere opbevares 5 år efter legatmodtagerens død, eller efter legatmodtageren af andre årsager ikke længere modtager legat.

 

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning,
begrænsning og indsigelse

Ansøgere og legatmodtagere har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som P. C. Ibsens Sønners Legat behandler om pågældende ansøger eller legatmodtager.

 

Ansøgere og legatmodtagere har endvidere til enhver tid ret til at rejse indsigelse mod behandlingen af oplysninger eller  anmode om begrænsning heraf.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til P. C. Ibsens Sønners Legat.

 

Er en ansøgning på tidspunktet for tilbagekaldelse af samtykke ikke færdigbehandlet, anses ansøgningen for tilbagekaldt. Har ansøgeren på tidspunktet for tilbagekaldelsen fået tilsagn om tildeling af legat, medfører tilbagekaldelsen, at tilsagnet herom trækkes tilbage. Tilbagekalder en legatmodtager sit samtykke, mens denne er modtager af legatet, medfører tilbagekaldelsen, at legattildelingen herefter ophører.

 

Klageadgang

Der kan til enhver tid klages til Datatilsynet over P. C. Ibsens Sønners Legats behandling af personoplysninger.

 

 

København, den 31. marts 2021

 

Thomas Bang

bottom of page