top of page

P.C. Ibsens Sønners Legat

LEGATET ER STIFTET AF CARL LUDVIG IBSEN

Nye ansøgere til livsvarigt legat for enlige lærerinder, sygeplejerske og husbestyrerinder over 40 år

Læreinder...

Tilmeld dig her, og få besked når der igen er åbent for ansøgninger

Tak for din tilmelding!

Lærerinder, sygeplejersker og husbestyrerinder

Legatet uddeler legatportioner til enlige kvinder, som har været i virksomhed som enten

  • lærerinder; fortrinsvis privatansatte, hvorved forstås alle, som ikke var i det offentliges (stat eller kommune) tjeneste, eller

  • sygeplejersker; fortrinsvis ikke-pensionsberettigede, eller

  • husbestyrerinder eller andre kvinder, som har virket inden for husgerning; fortrinsvis hos private familier.

De pågældende skal for at komme i betragtning have været i én af de nævnte virksomheder i så lang tid, at denne virksomhed må betragtes som deres egentlige livsstilling. Legatportionerne skal i almindelighed tildeles kvinder, der ikke mere kan virke i en af de nævnte stillinger, men kan i særlige tilfælde tildeles sådanne kvinder, der endnu virker i en af de nævnte stillinger, men på grund af alder eller sygdom eller anden dem utilregnelig årsag ikke har bevaret deres fulde arbejdskraft.

Enlige kvinder

For at komme i betragtning skal ansøgeren være:

  • Enlig

  • Kvinde

  • Over 40 år gammel, og

  • Dårligt stillet i økonomisk henseende

Kristne med fast
ophold i Danmark

Legatnyderne skal have fast ophold i Danmark inkl. Færøerne og Grønland, men behøver ikke at have dansk indfødsret, idet legatportionerne skal uddeles uden hensyn til nationalitet.

 

Legatnyderne skal bekende sig til den kristne tro (luthersk, reformert, romersk eller græsk-katolsk).

Legat

LEGAT

Legatportionernes størrelse udgør for indeværende kr. 5.000 årligt og udbetales halvårsvis i juli og i januar.

 

Legatet tildeles almindeligvis for livstid, men kan også hvis forholdene tillader det, udbetales som et engangslegat eller for en begrænset periode.  

 

For at opretholde status som legatmodtager, skal man ved henvendelse fra legatets administration, forny oplysninger vedr. civilstatus, indtjeningsgrundlag, skat mm.. Henvendelsen rettes gennem legatsystemet Grant Compass.

 

Ved en livsvarig legatmodtagers dødsfald bedes pårørende underrettet legatet.

Ansøgning
Kontakt

LEGATKONTORET

Legatets administrator træffes bedst tirsdag og torsdag og efter aftale.

Eventuelle spørgsmål vedrørende legatet kan enten fremsendes pr. mail til legatets mailadresse p.c.ibsen@mail.dk eller ved telefonisk henvendelse til telefon 20 16 75 32.

SKAT

P.C. Ibsens Sønners Legat er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22, til at yde skattefri støtte til sociale og sygdomsbekæmpende formål.

bottom of page